W pionie wsparcia

w pionie wsparcia

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
w 2023 roku

TERMINY PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI W WARSZAWIE:

27 października 2023 roku

28 grudnia 2023 roku

Przyjęcia do komórek organizacyjnych w CBZC uzależnione będą od potrzeb kadrowych /liczba miejsc ograniczona/. W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 171 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych CBZC.

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

SŁUŻBĘ W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI MOŻE PEŁNIĆ KANDYDAT, KTÓRY:

 • posiada polskie obywatelstwo;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych;
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (tylko część A i B);
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie;
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów niż wymienione w lit. a-e, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów
 • Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru - dowód osobisty.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej (cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja)

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

ul. Wąwozowa 18 w Warszawie,

+48 47 725-16-57,

+48 47 725-16-68,

ADRES E-MAIL: dobor@cbzc.policja.gov.pl

 

 • podanie, formularz kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze strony internetowej cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja.

 

Posiadanie tatuażu:

 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października
2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto
w Zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru,
w szczególności (…) ppkt 5) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach” (Dz. U. z 2023r., poz. 8). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 -1) w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia wymogów określonych
w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

            2) posiadanie przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji, przełożony wydaje policjantowi polecenie zasłonięcia tatuażu w szczególności elementami umundurowania zgodnymi z obowiązującym zestawie przedmiotów umundurowania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne
 i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów
 o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt 9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI W WARSZAWIE POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMNETÓW W WYDZIALE OGÓLNYM, KADR I SZKOLENIA WE WTORKI I CZWARTKI
W GODZ. 900 – 1300.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 606).

Procedura kwalifikacyjna na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym składa się z następujących etapów:

 1. złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby
  w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 2. testu wiedzy i oceny sprawności fizycznej,
 3. badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
 4. rozmowy kwalifikacyjnej,
 5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 6. sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 7. postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

1. Test wiedzy

Testy wiedzy i oceny sprawności fizycznej odbywają się w wyznaczonej szkole Policji. Test składa się
z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Pytania dotyczą zakresu funkcjonowania Policji.

Test z wiedzy nie jest etapem selekcyjnym. Oznacza to, że kandydat przechodzi do kolejnego etapu
- z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony warto się przygotować do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu.

Uwaga! Pytania do testu wiedzy opracowuje Akademia Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Pytania do testu wiedzy niezawierające odpowiedzi znajdują na stronie dotyczącej doboru Akademii Policji w Szczytnie.

 2. Ocena sprawności fizycznej

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.
Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet
jak i dla mężczyzn.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje karencja 2 miesięcy od dnia przystąpienia
do tego etapu. Po tym czasie kandydat może przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie komplet dokumentów.

3. Badanie psychologiczne MultiSelect-R

Badanie psychologiczne MultiSelect-R przeprowadzane jest w Zespole Wsparcia Psychologicznego CBZC. Badanie określi predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawa w pracy. Pozytywny wynik z testu psychologicznego, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r. zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego  do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150.

Etap ten ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z trzech osób. W skład komisji wchodzą osoby wyznaczone przez Komendanta CBZC. Jej celem jest ocena umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacji do podjęcia służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi oraz umiejętności autoprezentacji. Ażeby zaliczyć ten etap postępowania kwalifikacyjnego kandydat musi uzyskać od 36 do 60 punktów.

Wynik negatywny skutkuje 6 miesięczną karencją.

5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność do służby w Policji.

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pełnienia służby w  Policji skutkuje 6 miesięczną karencją.

6. Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie kandydat zostanie poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony uzyskaniem "poświadczenia bezpieczeństwa".

Uzyskanie negatywnego wyniku postępowania sprawdzającego skutkuje 12 miesięczną karencją.

7. Lista rankingowa

Wynik pozytywny kończy postępowanie kwalifikacyjne i kandydat zostaje umieszczony na liście kandydatów z ilością punktów uzyskaną w trakcie całej procedury. W przypadku, gdy ilość uzyskanych punktów jest wystarczająca, zostaje przyjęty do służby w Policji. Natomiast jeśli zabraknie punktów, kandydat ma szansę zostać przyjętym w kolejnych terminach, z zastrzeżeniem, że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminu ważności wyniku badania psychologicznego lub nie później niż w czasie 24 miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia na liście kandydatów - dotyczy postępowań prowadzonych na podstawie art. 25 ust. 11,13 lub 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
W dalszym ciągu decydować o przyjęciu do służby w Policji będzie ilość uzyskanych punktów.

DODATKOWE PUNKTY MOŻLIWE DO ZDOBYCIA Z TYTUŁU POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA ORAZ POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami 

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.)

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425, z późn. zm.)

5

7.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn. zm.)

5

9.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2- zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2- zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

2

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

Powrót na górę strony