Dokumenty wymagane podczas rekrutacji

JEŚLI SPEŁNIASZ WYMOGI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W CBZC, MUSISZ PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (tylko część A i B);
  • kopie w postaci papierowej, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał do wglądu);
  • kopie w postaci papierowej, świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginał do wglądu);
  • kopia w postaci papierowej, książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);
  • kopie w postaci papierowej innych dokumentów niż wymienione w lit. a-e, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów (oryginał do wglądu);
  • Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru - dowód osobisty.

Powrót na górę strony