System punktowy oraz lista rankingowa

System punktowy oraz lista rankingowa

SYSTEM PUNKTOWY

System punktowy umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna oraz punkty przyznawane za posiadane wykształcenie i umiejętności), stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.

 

ETAPY ORAZ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W  POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM, DO KTÓREGO PRZYSTĘPUJĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE BEZPOŚREDNIO DO CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI:

Lp.

ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

1.

Test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny 

110

2.

Rozmowa kwalifikacyjna

60

3.

ŁĄCZNIE

170

DODATKOWE PUNKTY MOŻLIWE DO ZDOBYCIA Z TYTUŁU POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA ORAZ POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami 

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.)

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425, z późn. zm.)

5

7.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn. zm.)

5

9.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2- zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2- zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

2

 

Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

LISTA RANKINGOWA

Kandydaci, którzy zaliczą pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego zostają umieszczeni na liście rankingowej.

Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów (od największej do najmniejszej).

Przyjęcie kandydata do służby uzależnione jest od liczby punktów w rankingu oraz określonej przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości liczby osób do przyjęcia na dany termin doboru.

Lista rankingowa zostaje przedłożona do zatwierdzenia Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przed planowanym terminem przyjęcia. 

Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, kandydaci którzy zostali na niej umieszczeni, zostają przyjęci do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

WAŻNE

Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 31 ust. 3 i § 34 ust. 3 (badanie psychologiczne ważne jest przez okres 24 miesięcy) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 606).

 

Powrót na górę strony