Schemat organizacyjny CBZC

 

 

OPIS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Regulamin Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z dnia 4 lipca 2022 r. określa między innymi:

1) strukturę organizacyjną;

2) organizację i tryb kierowania;

3) zadania komórek organizacyjnych.

Rzeczowy i miejscowy zakres działania CBZC określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji i zakresu działania oraz zasad współdziałania CBZC z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

 

ORGANIZACJA I TRYB KIEROWANIA CBZC

 

Kierownictwo CBZC stanowią:

1) Komendant CBZC;

2) Zastępcy Komendanta CBZC;

3) Kierownicy komórek organizacyjnych oraz zarządów i wydziałów terenowych, zwani dalej ,,naczelnikami".

Komendant CBZC kieruje CBZC przy pomocy Zastępców Komendanta CBZC, naczelników oraz policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych, zwanych dalej „koordynatorami zespołów”.

W skład CBZC wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Nadzoru i Koordynacji;

2) Wydział Wywiadu Kryminalnego;

3) Wydział Specjalny;

4) Wydział Ogólny, Kadr i Szkolenia;

5) Wydział Wsparcia Logistycznego;

6) Zespół Kontroli;

7) Zespół Międzynarodowej Współpracy Policji;

8) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;

9) Zespół Prasowy;

10) Zespół Prawny;

11) Zespół Wsparcia Psychologicznego;

12) Zespół Wspomagający;

13) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

14) Zarząd w Katowicach;

15) Zarząd w Warszawie;

16) Wydział w Białymstoku;

17) Wydział w Bydgoszczy;

18) Wydział w Gdańsku;

19) Wydział w Gorzowie Wielkopolskim;

20) Wydział w Kielcach;

21) Wydział w Krakowie;

22) Wydział w Lublinie;

23) Wydział w Łodzi;

24) Wydział w Olsztynie;

25) Wydział w Opolu;

26) Wydział w Poznaniu;

27) Wydział w Radomiu;

28) Wydział w Rzeszowie;

29) Wydział w Szczecinie;

30) Wydział we Wrocławiu.

 

Zgodnie z Decyzją nr 4 Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a Zastępcami Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w określonych sprawach.

 

Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zwanego dalej ,,CBZC", sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Wydział Specjalny;

2) Wydział Ogólny, Kadr i Szkolenia;

3) Zespół Kontroli;

4) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Zespół Prawny;

6) Zespół Prasowy;

7) Zespół Wsparcia Psychologicznego;

8) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Zastępca Komendanta CBZC, z wyłączeniem spraw osobiście nadzorowanych przez Komendanta CBZC, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Wydział Wsparcia Logistycznego;

2) Zespół Wspomagający;

3) Zarząd w Katowicach;

4) Wydział w Krakowie;

5) Wydział w Opolu;

6) Wydział w Rzeszowie;

7) Wydział we Wrocławiu.

 

Zastępca Komendanta CBZC, z wyłączeniem spraw osobiście nadzorowanych przez Komendanta CBZC, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Wydział Nadzoru i Koordynacji;

2) Wydział Wywiadu Kryminalnego;

3) Zespół Międzynarodowej Współpracy Policji;

4) Zarząd w Warszawie;

5) Wydział w Białymstoku;

6) Wydział w Bydgoszczy;

7) Wydział w Gdańsku;

8) Wydział w Gorzowie Wielkopolskim;

9) Wydział w Kielcach;

10) Wydział w Lublinie;

11) Wydział w Łodzi;

12) Wydział w Olsztynie;

13) Wydział w Poznaniu;

14) Wydział w Radomiu;

15) Wydział w Szczecinie.

Powrót na górę strony