Schemat organizacyjny CBZC

OPIS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Regulamin Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z dnia 30 grudnia 2022 r. określa między innymi:

1) strukturę organizacyjną;

2) organizację i tryb kierowania;

3) zadania komórek organizacyjnych.

Rzeczowy i miejscowy zakres działania CBZC określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji i zakresu działania oraz zasad współdziałania CBZC z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

 

ORGANIZACJA I TRYB KIEROWANIA CBZC

 

Kierownictwo CBZC stanowią:

1) Komendant CBZC;

2) Zastępcy Komendanta CBZC;

3) Kierownicy komórek organizacyjnych oraz zarządów i wydziałów terenowych, zwani dalej ,,naczelnikami".

Komendant CBZC kieruje CBZC przy pomocy Zastępców Komendanta CBZC, naczelników oraz policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych, zwanych dalej „koordynatorami zespołów”.

W skład CBZC wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zarząd Specjalny;

2) Wydział Wywiadu Kryminalnego;

3) Wydział Wsparcia Logistycznego;

4) Wydział Ogólny, Kadr i Szkolenia;

5) Wydział Nadzoru i Koordynacji;

6) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Zespół Międzynarodowej Współpracy Policji;

8) Zespół Wspomagający;

9) Zespół Prasowy;

10) Zespół Prawny;

11) Zespół Wsparcia Psychologicznego;

12) Zespół Kontroli ;

13) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

14) Zarząd w Katowicach;

15) Zarząd w Krakowie;

16) Zarząd w Łodzi;

17) Zarząd w Poznaniu;

18) Zarząd w Warszawie;

19) Zarząd we Wrocławiu;

20) Wydział w Białymstoku;

21) Wydział w Bydgoszczy;

22) Wydział w Gdańsku;

23) Wydział w Gorzowie Wielkopolskim;

24) Wydział w Kielcach;

25) Wydział w Lublinie;

26) Wydział w Olsztynie;

27) Wydział w Opolu;

28) Wydział w Radomiu;

29) Wydział w Rzeszowie;

30) Wydział w Szczecinie.

 

Powrót na górę strony