Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cbzc.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury.

 

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

Ze względu na ograniczenia techniczne system oceny treści nie jest dostępny.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2022-07-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkom. Krzysztof Wrześniowski, adres poczty elektronicznej zespol.prasowy@cbzc.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 517 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości i kompetencjach Biura, znajduje się na ul. Wąwozowej 18 w Warszawie i mieści się w budynku NASK. Siedziba znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Wąwozowej oraz Alei Komisji Edukacji Narodowej. Nad wejściem do budynku od strony ul. Wąwozowej umieszczony jest szyld z logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości a po lewej stronie wejścia na ścianie znajduje się tablica informacyjna.

Budynek, w którym swoją siedzibę główną posiada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości nie jest ogrodzony i można do niego dotrzeć bezpośrednio poruszając się chodnikiem od strony ul. Wąwozowej.

Po wejściu do budynku wejściem głównym – znajdującym się na poziomie chodnika (podwójne drzwi – drugie z kontrolowanym wejściem) – na parterze w hallu głównym znajduje się stanowisko pracownika ochrony.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z hallu i poruszają się po terenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (osoby wprowadzającej).

Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami obrotowymi, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda jest na poziomie chodnika i aby z niej skorzystać należy udać się od strony dziedzińca, do którego przejście znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Samodzielne skorzystanie z winy jest niemożliwe, dostęp do windy posiadają osoby do tego upoważnione.

Toalety znajdują się na pierwszym piętrze, na którym swoją siedzibę posiada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Toalety rozmieszczone są cyklicznie na każdym skrzydle budynku. Łazienki nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ulicy Wąwozowej dostępne są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP KGP.

Koordynatorem ds. dostępności w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości jest Pan Przemysław Demidziuk.

Kontakt:

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości 
ul. Wąwozowa 18
02-796 Warszawa


 

Powrót na górę strony