Dobór do służby w CBZC dla kandydatów do służby w Policji przed upływem 3 lat od zwolnienia z tej służby

W pionie zwalczania cyberprzestępczości

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
NA STANOWISKA ZWIĄZANE Z BEZPOŚREDNIM ROZPOZNAWANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO,
SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO LUB SIECI TELEINFORMATYCZNEJ
ORAZ ZAPOBIEGANIEM TYM PRZESTĘPSTWOM,
A TAKŻE WYKRYWANIEM I ŚCIGANIEM SPRAWCÓW TYCH PRZESTĘPSTW

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY
W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
PRZED UPŁYWEM 3 LAT OD DNIA ZWOLNIENIA Z TEJ SŁUŻBY,
JEŻELI PODCZAS JEJ PEŁNIENIA UZYSKAŁ KWALIFIKACJE ZAWODOWE PODSTAWOWE

w 2024 roku

TERMINY PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY
W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI:

04 marca 2024 roku

24 kwietnia 2024 roku

8 lipca 2024 roku

09 września 2024 roku

30 października 2024 roku

30 grudnia 2024 roku

Przyjęcia do jednostek organizacyjnych w CBZC uzależnione będą od potrzeb kadrowych.
W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 171 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych jednostkach, komórkach organizacyjnych CBZC.

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

SŁUŻBĘ W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI MOŻE PEŁNIĆ KANDYDAT, KTÓRY:

 • posiada polskie obywatelstwo;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (tylko część A i B);
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał do wglądu);
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginał do wglądu);
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów niż wymienione w lit. a-e, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów (oryginał do wglądu);
 • Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru- dowód osobisty.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej (cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja)
 • w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:

 

DANE TELEADRESOWE:

02 – 796 Warszawa ul. Wąwozowa 18,

+48 47 725-16-57,

+48 47 725-16-68,

ADRES E-MAIL: dobor@cbzc.policja.gov.pl

 

 • formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze strony internetowej cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja, a także na pozostałych stronach internetowych Policji.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

 • Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wyznaczył następujące języki obce:

- język angielski,

- język niemiecki,

- język rosyjski;

spośród których kandydaci do służby w CBZC, dokonują wyboru jednego z nich, z którego będą zdawali test z zakresu technologii informatycznych.

 

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat dokonuje wyboru jednego z powyższych języków obcych.

 

 • Posiadanie tatuażu:

 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto w Zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 5) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach” (Dz. U. z 2023r., poz. 8). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 -1) w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

            2) posiadanie przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji, przełożony wydaje policjantowi polecenie zasłonięcia tatuażu w szczególności elementami umundurowania zgodnymi z obowiązującym zestawie przedmiotów umundurowania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt 9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI OSOBIŚCIE SKŁADAJĄ KOMPLET DOKUMNETÓW W:

 1. Białymstoku

ul. Warszawska 65, 15-062 Białystok od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
tel. 47713 7000,

 

 1. Bydgoszczy

85-090 Bydgoszcz, ul. Poniatowskiego 3, wtorek godz. 13 – 15, tel. 7518000,

 

 1. Gdańsku

(siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku) ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk, poniedziałki, środy, piątki w godz. od 8 – 10, tel. 477412000 lub 477412005,

 

 1. Gorzowie Wielkopolskim

KWP w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, pokój 320A, od poniedziałku do piątku,
godz. 8 – 12, tel. 477911949,

 

 1. Katowicach

ul. Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec, wtorek i czwartek w godz. 08 – 12,
tel. 478591096 lub 478591000

 

 1. Kielcach

ul. Kusocińskiego 51, 25-045 Kielce, wtorek i czwartek w godz. 11 – 13, tel. 478015800,

 

 1. Krakowie

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków budynek nr 11, wtorki i czwartki 10 – 12, tel. 478325700,

 

 1. Lublinie          

ul. Wyżynna 18, 20-560 Lublin, wtorek i czwartek w godz. od 10 – 14, tel. 478111900,

 

 1. Łodzi  

ul. Pienista 71, Łódź 94-109, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi,
czwartek godz. 10 – 14, tel. 478440800,

 

 1. Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8 10-521 Olsztyn pokój nr 258, (budynek KWP w Olsztynie)
wtorek, środa, czwartek godz. 9 – 12, tel. 477317000,

 

 1. Opolu 

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, pok. 311 od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14,
tel. 478643789,

 

 1. Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań w każdy poniedziałek w godz. 11 – 14,
tel. 477729000,

 

 1. Radomiu

ul. 11 Listopada 37/59, 26 - 600 Radom (recepcja budynku KWP z siedzibą w Radomiu)
od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 12, tel. 477011400,

 

 1. Rzeszowie      

36-062 Zaczernie 187, budynek B1, pok. 211 (I piętro), wtorek i środa, w godz. 10 – 13, tel.478272094,

 

 1. Szczecinie

ul. Małopolska 15, 70-515 Szczecin (wejście od placu świętych Piotra i Pawła)
od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14, tel. 477817800 lub 477817804,

 

 1. Warszawie

02 – 796 Warszawa ul. Wąwozowa 18, wtorki i czwartki w godz. 9 – 13, tel. 477251657
lub 477251668,

 

 1. Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, 2 piętro, pokój 264,
od poniedziałku do piątku w godz.  8 – 15, tel. 478712433 oraz 478713827.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 606).

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw, składa się z następujących etapów:

 1. złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 4. sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 5. postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.

Zakres tematyczny testu wiedzy i umiejętności dla kandydatów do służby ubiegających się o przyjęcie do służby w CBZC na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw znajduje się w Załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 606).

TEST TEORETYCZNY - składa się z 40 pytań i trwa 40 minut. Możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie teoretyczne kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

TEST PRAKTYCZNY - składa się z trzech zadań realizowanych z wykorzystaniem systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych lub sieci teleinformatycznych i trwa 120 minut. Za każde zadanie w teście praktycznym kandydat do służby może otrzymać od 0 do 10 punktów.

TEST Z JĘZYKA OBCEGO Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH - składa się z 40 pytań i trwa 50 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. Wyboru języka obcego, z którego znajomości jest przeprowadzany test, dokonuje Komendant CBZC w zależności od istniejących potrzeb służbowych.

Test z języka obcego z zakresu technologii informatycznych składa się z zadań polegających na:

 • czytaniu tekstu i na jego podstawie udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania;
 • uzupełnieniu pojedynczych zdań jednym z podanych wyrazów;
 • tworzeniu kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadane tematy;
 • uzupełnieniu tekstu wyrazami z podanej grupy wyrazów.

Pozytywny wynik testu wiedzy otrzymuje kandydat do służby, który uzyskał co najmniej 66 punktów, w tym co najmniej:

 • 25 punktów z testu teoretycznego;
 • 20 punktów z testu praktycznego;
 • 21 punktów z testu z języka obcego z zakresu technologii informatycznych.

BADANIE PSYCHOFIZJOLOGICZNE

Badanie psychofizjologiczne zarządza odpowiednio Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

 

ETAPY ORAZ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W  POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM:

 

Lp.

ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

1.

Test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny 

110

2.

Rozmowa kwalifikacyjna

60

3.

ŁĄCZNIE

170

DODATKOWE PUNKTY MOŻLIWE DO ZDOBYCIA Z TYTUŁU POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA ORAZ POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami 

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia
w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone
w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490)

5

7.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

5

9.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

2

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

Powrót na górę strony