Ogłoszenia o doborze do CBZC dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów do służby w Policji w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie

Komendant Główny Policji

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji
w
Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie

na stanowisko eksperta

Limit – 1

Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145).

 

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach  o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Kandydat na stanowisko eksperta:

 1. Wymagania niezbędne:

2.   Wymagania pożądane:

 • ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • znajomość kodeksu pracy i aktów wykonawczych w zakresie bhp,
 • znajomość ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą
 • znajomość prawa budowlanego i aktów wykonawczych w zakresie bhp,
 • znajomość ustawy o Policji i aktów wykonawczych w zakresie bhp,
 • doświadczenie w prowadzeniu kontroli warunków służby/pracy oraz pracach komisji bhp,
 • znajomości MS Office (w szczególności Worda, Excela),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym powinny złożyć następujące dokumenty:

  • pisemne podanie, adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, o przyjęcie do służby w Policji w Zespole ds. Bezpieczeństwa
   i Higieny Pracy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na stanowisko eksperta,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część A, B), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r.
   w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
    o przyjęcie do służby w Policji
   (Dz. U. poz. 606 i 1410),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
  • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał lub pozostaje w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
  • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w CBZC w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz ewentualne kserokopie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „ściśle tajne” (oryginał do wglądu).

 

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji oraz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego można pobrać ze strony internetowej Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości: www.cbzc.policja.gov.pl (rekrutacja – dokumenty
do pobrania).

Procedura kwalifikacyjna na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym składa się z następujących etapów:

 • złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz umiejętności, zgodnie
z załącznikiem nr 12 ust. 7 i 8 do rozporządzenia
MSWiA z dnia 22 marca 2023 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji
, tj.:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich z późn. zm.)

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 z późn. zm.)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie
z załącznikiem nr 13

2

 

 

Miejsce pełnienia służby: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
w Warszawie

Termin składania dokumentów: do 31 maja 2024 r.

Dokumenty kandydat składa osobiście w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości Wydział Ogólny, Kadr i Szkolenia 02 – 796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18 tel. 477251657 lub 477251668.

Podstawa prawna prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko eksperta:

 1. art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171,
  z późn. zm.);
 2. rozporządzenie MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
  w Policji
  (Dz. U. poz. 606).

 

Powrót na górę strony