Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z siedzibą w Warszawie:

adres: ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa

2. Inspektor Ochorny Danych (IOD) jest: aspirant Katarzyna Minko,
adres: ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa,
e-mail: iod@cbzc.policja.gov.pl.

3. Dane osobowe w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości przetwarzane są w celu:

- wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa karnego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);

- realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust 2 lit. f RODO);

- związanym z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego, Administratora jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

- wykonywania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy  zawartej z Komendantem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości bądź jego przedstawicielem prawnym (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. W przypadku kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcia umowy.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO – jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza na ich usunięcie;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) – przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

10. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.

11. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Ograniczenia Stosowania RODO:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553, poz. 533 z późn. zm.) ogranicza się stosowanie RODO:

- art. 16 - prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokumentując ingerencji w materiały archiwalne;

- art. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawidłowości, nieścisłości lub niekompletności danych;

- wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługuje osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Powrót na górę strony