Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z siedzibą w Warszawie.

adres: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych CBZC:

 • mł.asp. Katarzyna Minko
 • adres: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
 • adres e-mail: iod@cbzc.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości:

W Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

 • celach przetwarzania;
 • podstawach prawnych przetwarzania;
 • osobach, których dane są przetwarzane;
 • odbiorcach danych;
 • okresach przechowywania - zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych CBZC.

4. Odbiorcy danych osobowych:

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych;
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

 

Powrót na górę strony