Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z siedzibą w Warszawie:

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych CBZC:

  • mł.asp. Katarzyna Minko
  • adres: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
  • adres e-mail: iod@cbzc.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

W Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych;
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem. 

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

adres e-mail: iod@uodo.gov.pl

Powrót na górę strony