Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z siedzibą w Warszawie:
adres: ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa,

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest: aspirant Katarzyna Minko,
adres: ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa,
e-mail: iod@cbzc.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

W Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

5.Informacje uzupełniające:

Przepisów  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości nie stosuje się do ochrony danych osobowych: znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz.969), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399), ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 2192, 2193, 2227 i 2354), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiących zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 2, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 2205 oraz 2018 r. poz. 2435), ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. –Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669).

Informujemy, iż nie przekazuje się informacji, o których mowa w przepisach Rozdziału 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, dotyczących realizacji prawa osoby, której dane dotyczą, oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

- ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno - rozpoznawczych;

- utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;

- utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karno wykonawczego, karno skarbowego lub w sprawach o wykroczenia skarbowe;

- zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego, lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;

- istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

 

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2019 poz. 742, z 2022 r. poz. 655) w art. 1 ust.4określono, iż do danych osobowych stanowiących informację niejawną nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza, iż wszelkie zasady dotyczące danych objętych klauzulą niejawności rozpatrywane są w kontekście przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Powrót na górę strony